Detalls
Data d'inici3 de juliol de 2023
Data de finalització1 d'agost de 2025


El curs està organitzat per la Fundació de la Universitat de Girona i pel Centre Internacional de Formació i Recerca Montessori de Girona MIRTC. S’obté el títol de Màster de Guia Montessori de 6 a 12 anys per la Fundació de la Universitat i el diploma oficial de l’Associació Montessori Internacional AMI. És un màster professionalitzador propi que consta de 90 crèdits ECTS. Està dissenyat per ajudar l’estudiant a assolir un bon coneixement de la teoria i la pràctica de la proposta Montessori a Primària, amb l’objectiu d’ajudar als nens en el seu desenvolupament i adaptació a la societat. La formació comprèn totes les àrees curriculars (que amb la pedagogia Montessori són moltes més que les que aborda l’educació tradicional) i abasta tant la filosofia i la psicologia, com els continguts, materials i activitats d’ensenyament-aprenentatge. La metodologia del curs inclou classes teòriques, observacions i pràctiques.

Aquest és un curs internacional en llengua espanyola, anglesa i russa. Les classes s’impartiran eminentment en espanyol però hi haurà traducció professional i simultània al rus i a l’anglès. Hi haurà les adaptacions necessàries a nivell de llengua i cultura i es diposarà dels materials en els tres idiomes en l’ambient preparat per les pràctiques. L’organització es reserva el dret d'anular alguna d’aquests tres opcions de llengua si no s’arribés a un mínim d’alumnes.

El Curs Fonaments Montessori en Educació Infantil, un requisit previ per a aquells estudiants que no disposen del Diploma AMI en Educació Infantil, és un curs intensiu que facilita coneixements bàsics sobre el currículum Montessori per a nens de 3 a 6 anys d'edat. El curs serveix de base i guarda una estreta relació amb el curs d'Educació Primària. En el màster aquest curs esdevé dues assignatures que sumen 16 crèdits en total. Aquestes assignatures estan subjectes a convalidació si es pot acreditar el diploma AMI de guía Montessori de 3 a 6 anys.

El curs d'Educació Primària combina intenses classes de teoria, estudi bibliogràfic, exploració activa i demostracions dels materials, amb sessions de pràctiques supervisades, observacions i pràctica docent.

El curs AMI de Formació Montessori en Educació Primària (6-12) s'imparteix durant un període de tres estius (2023-2025). A la mitja part, durant els dos cursos escolars, es duen a terme les observacions i la pràctica docent en aules Montessori.

En el primer estiu, durant les cinc primeres setmanes, els estudiants realitzen el curs de Fonaments Montessori, en què s'introdueixen la filosofia i pedagogia Montessori a l'etapa d'educació infantil. El curs de Fonaments ofereix una visió general de totes les àrees del currículum Montessori per a nens de 3 a 6 anys i serveix de base per al treball que es desenvoluparà en el curs d'educació primària. Inclou classes de teoria i pràctica educacional Montessori, així com sessions de pràctiques supervisades amb els materials.

El Curs de Fonaments Montessori en Educació Infantil s'imparteix de forma integrada durant les primeres quatre setmanes del primer estiu, abans de l'inici del curs de formació primària. El propòsit d'aquest curs intensiu és presentar la filosofia i pedagogia Montessori a l'etapa d'educació infantil. El curs de Fonaments ofereix una visió general de la psicologia i el desenvolupament del nen de 3 a 6 anys, així com de totes les àrees del currículum Montessori per a aquesta etapa. Inclou classes de teoria i pràctica educacional Montessori, així com sessions de pràctiques supervisades amb els materials.

En el màster aquest curs esdevé dues assignatures que sumen 16 crèdits en total. Aquestes assignatures estan subjectes a convalidació si es pot acreditar el diploma AMI de guía Montessori de 3 a 6 anys.

Els estudiants assisteixen cada dia a classes teòriques sobre la pedagogia Montessori i realitzen pràctiques amb materials Montessori en una aula especialment preparada i equipada amb tota la infraestructura necessària per a treballar de forma individual i en grup (càmeres, projector i suport per a ordinadors).

L'assistència a aquestes classes de teoria (mínim 90%) és indispensable per poder realitzar els exàmens escrit i oral.

Les pràctiques supervisades es realitzen diàriament al llarg del curs, per tal que els estudiants puguin practicar amb els materials i dur a terme les activitats pertinents. Aquí és on acumulen habilitats i experiència, treballant amb materials Montessori en aules model Montessori. Aquest és el millor moment per explorar i aplicar conceptes apresos durant les demostracions i classes de teoria, i per treballar en estreta col·laboració amb els altres estudiants, sota la supervisió de personal qualificat i certificat per AMI. Els estudiants treballen amb altres estudiants, sovint assumint el paper del nen entre ells, per tal de perfeccionar la seva tècnica i conèixer amb més profunditat els materials. Un membre de l'equip docent certificat per AMI està disponible per aclarir qüestions i oferir suggeriments, de manera que els estudiants puguin treure el màxim profit d'aquesta experiència pràctica.

És indispensable realitzar un mínim d'hores de pràctiques supervisades per poder realitzar els exàmens escrit i oral. L'aula model Montessori on es realitzen aquestes pràctiques supervisades està totalment equipada amb el mobiliari i materials Montessori. Sempre que sigui possible, es recomana realitzar més hores de pràctiques i el centre de formació facilita l'accés a l'aula model durant la setmana a tots aquells estudiants que vulguin dedicar més temps a aquesta activitat.

 Detalls
Data d'inici3 de juliol de 2023
Data de finalització1 d'agost de 2025

Direcció i formador principal del curs: Dani Cañigueral

Formadors del Curs de Fonaments Montessori: Claudia Guerrero Álvarez

Formadors AMI en formació: Eduard Vilanova

Altres professors: Gladis Routier, Aleksander Modekin

Personal administratiu: Ariadna Cahisa (MIRTC), Lídia Ponsetí (Fundació Universitat de Girona)

Els estudiants que emprenen l'enriquidora experiència de convertir-se en Guies Montessori han de ser adults sumament motivats, disposats a aprendre i a ajudar els nens en el desenvolupament del seu ple potencial humà, a mesura que passen de la infància a la maduresa i s'adapten plenament a el seu entorn global.

El Guia Montessori d'Educació Primària ha de conèixer amb profunditat el currículum d'educació primària i estar totalment familiaritzat amb els seus materials i les activitats per als nens de 6 a 12 anys. En aquesta edat, el nen té un desig insaciable per aprendre i ofereix infinites oportunitats per al desenvolupament del seu propi coneixement. Per tant, el curs està dissenyat perquè els estudiants ampliïn els seus coneixements personals en totes les disciplines de la ciència i el saber, els quals els permeten convertir-se en extraordinaris narradors de contes i interlocutors de la imaginació, amb les habilitats necessàries per poder oferir al nen les claus per explorar l'univers completament.

Al llarg del curs, els estudiants assisteixen a classes teòriques i demostracions de materials, i participen en debats i seminaris de lectura. Prenen notes i apunts, tant sobre el contingut impartit a les classes, les tècniques per realitzar presentacions, com sobre qualsevol altra informació relacionada amb els materials. La revisió i finalització d'aquests apunts serveixen de base per als àlbums dels estudiants, que es converteixen en manuals d'ensenyament per les seves futures pràctiques en autèntiques aules Montessori. Els estudiants també documenten les seves pràctiques supervisades i les observacions que realitzen en aules Montessori. Tot aquest treball implica molta dedicació i un gran compromís per part de l'estudiant per arribar a ser un Guia Montessori competent en una aula Montessori d'Educació Primària. El volum de la informació que rep l'estudiant i del treball que ha de realitzar és de tal envergadura que cal assignar tasques setmanals. L'equip docent revisa i avalua les tasques, i ofereix suggeriments i assistència per ajudar els estudiants a estar al dia i mantenir un bon nivell al llarg de tot el curs.

Els àlbums són manuals didàctics i esdevenen un recurs extraordinari per a la pràctica diària a l'aula. En el Curs de Formació AMI en Educació Primària, els estudiants creen un àlbum per a cada àrea: Geografia, Biologia, Història, Llenguatge, Matemàtiques, Geometria, Música i Art.

Els àlbums són guies detallades, concretes, personals i completes que reflecteixen el registre personal de l'estudiant del seu treball de curs. Descriuen les activitats a l'aula d'educació primària i expliquen com presentar-les als nens. Les anotacions i apunts que es prenen durant les classes teòriques i les demostracions de material serveixen de base per a aquests àlbums.

Els estudiants reben instruccions, guions i material didàctic preliminar per a cada un dels àlbums que han de preparar. Aquest material descriu la base de la teoria Montessori a cada àrea, la seva organització i la seva relació amb el desenvolupament de l'infant, i ajuda als estudiants a prendre les notes i apunts pertinents i a produir àlbums originals i àmpliament il·lustrats. Les anotacions i apunts, així com els treballs de preparació del contingut dels àlbums, són revisats i avaluats al llarg del curs per part de l'equip docent, que ofereix suggeriments, estratègies i assistència per ajudar els estudiants a crear àlbums complets i al seu vegada concisos.

Els àlbums han d'estar finalitzats i es lliuren a l'equip docent (després de la seva revisió final) abans de l'examen oral, que és quan es presenten davant del tribunal d'examinadors.

L'aula està totalment equipada i disposa de càmera, projector i tota la tecnologia necessària per facilitar la presa d'anotacions durant les classes teòriques i presentacions, així com de la infraestructura necessària perquè els estudiants puguin utilitzar portàtils i aparells electrònics.

Disposar del material adequat i d'un ambient preparat és fonamental en la pràctica Montessori. Per tant, els formadors dediquen molt de temps a descriure detingudament les característiques peculiars del material Montessori i faciliten l'accés a tot allò que necessitin els estudiants per preparar els materials que utilitzaran en la seva pròpia aula. Aquests materials inclouen il·lustracions gràfiques, línies del temps i altres materials pertinents que es fan servir habitualment a les aules Montessori d'educació primària. A través de la creació d'aquests materials, els estudiants són capaços d'aplicar els principis Montessori als materials que utilitzaran en la seva pràctica diària a l'aula.

Els idiomes oficials de el curs són el rus, l'anglès i l'espanyol i els materials oferts estaran en aquestes tres llengües. Tot i això els requisits del curs permeten lliurar els àlbums i materials en altres idiomes (amb l'aprovació prèvia de la directora de Formació i segons la disponibilitat de traductors). No obstant això, tots els àlbums i materials han de tenir els guions i les taules de contingut en anglès, rus o espanyol.

Els estudiants han de llegir diverses publicacions basades en els treballs de la Dra. Montessori i utilitzar-les per els seus treballs, els seminaris de lectura i debats, les pràctiques amb els materials, la pràctica docent i els exàmens. El llistat de publicacions per al curs inclou lectures obligatòries i lectures recomanades.

Durant el curs escolar 2023-2024, després del primer estiu del curs, els estudiants completen tres setmanes (90 hores) d'observacions en un col·legi Montessori d'Educació Primària, sota la supervisió d'un Guia Montessori certificat per AMI.

Les observacions permeten als estudiants seguir amb els seus estudis en una aula Montessori, ajuden a descobrir la realitat dels nens i garanteixen el desenvolupament de moviments habituals, precisos i dinàmics que els estudiants poden aplicar en la seva futura pràctica diària.

Cada dia d'observació, els estudiants observen l'aula mitjançant l'aplicació d'unes Pautes d'Observació. Aquestes pautes o consells, estan dissenyats per centrar l'atenció de l'estudiant en un aspecte particular del desenvolupament del nen o de la teoria Montessori. Ofereixen una descripció detallada de les tasques que l'estudiant emprendrà durant cada dia d'observació. Els estudiants registren les seves respostes a aquestes tasques diàries, que serveixen de base per a l'elaboració del seu informe d'observació.

Els estudiants trien on realitzar les seves observacions, però en un col·legi d'Educació Primària on hi hagi un Guia certificat per AMI que apliqui l'enfocament Montessori en una aula d'educació primària amb l'ambient preparat Montessori. Cal comptar amb l'aprovació prèvia del director del Màster. Caldrà signar convenis de col·laboració amb cada centre. El MIRTC es troba al Col·legi Montessori Palau Girona, que compta amb 16 aules amb mestres de primària certificats per AMI disponibles per acollir estudiants que han de realitzar observacions.

Durant el curs escolar 2024-2025, després del segon estiu del curs, els estudiants completen quatre setmanes (120 hores) de pràctica docent en una escola Montessori d'Educació Primària, sota la supervisió d'un Guia Montessori certificat per AMI.

La pràctica docent permet als estudiants aplicar els seus coneixements sobre el desenvolupament del nen i els materials, i treballar directament amb els nens en autèntiques aules Montessori. Aquest és el moment de posar en pràctica i perfeccionar les seves habilitats per fer presentacions sobre les diferents àrees del currículum, així com per millorar l'aprenentatge sobre la gestió d'una aula Montessori d'Educació Primària.

Els estudiants trien on realitzar la seva pràctica docent, però sempre en un col·legi d'Educació Primària on hi hagi un Guia certificat per AMI que apliqui l'enfocament Montessori en una aula d'Educació Primària amb l'ambient preparat Montessori. Cal comptar amb l'aprovació prèvia del director del Màster. Caldrà signar convenis de col·laboració amb cada centre. El MIRTC es troba al Col·legi Montessori Palau Girona, que compta amb 16 aules amb mestres de primària certificats per AMI disponibles per acollir estudiants que han de realitzar la pràctica docent.

Avaluació contínua:

El treball dels estudiants s'avalua constantment al llarg de tot el curs. Els estudiants reben consells i ajuda contínua, a través del contacte personal amb el docent i mitjançant comunicacions per amb la plataforma Moodle. Durant la pràctica supervisada, que es realitza de forma autònoma per part de l’estudiant, l’equip docent observa com l'estudiant practica amb els materials i li presta ajuda addicional si ho necessita. Els formadors ofereixen opinions útils i constructives per tal que els estudiants puguin millorar el seu rendiment, complir amb els objectius d'aprenentatge i mantenir un bon nivell al llarg de tot el curs.

Exàmens:

El tercer estiu, els estudiants que desitgen obtenir el Diploma AMI fan els exàmens escrit i oral. Durant tot el curs, els estudiants realitzen activitats i exercicis escrits que serveixen d'orientació per a l'examen escrit i els formadors ofereixen consells per enfocar els seus esforços d'estudi. L'examen escrit consta de dues parts i es porta a terme en dos dies diferents, en dues sessions de tres hores. Els estudiants trien quatre de les set preguntes que es proposen. El primer dia, les preguntes són sobre teoria Montessori, mentre que el segon dia són sobre aspectes pràctics de les àrees del currículum. Els exàmens orals es duen a terme al final del curs davant d'un tribunal d'examinadors presidit per un examinador extern designat per AMI. Els exàmens orals es fan a nivell individual i l'estudiant presenta una lliçó per a cada àrea. Les lliçons a presentar es trien per sorteig i els estudiants tenen uns minuts per preparar les seves lliçons abans de començar l'examen. En acabar la presentació, l'examinador i l'estudiant mantenen una conversa sobre la lliçó, els materials utilitzats i la relació amb el desenvolupament del nen i amb els principis fonamentals de la teoria Montessori. L'examen oral consta de tres sessions d'aproximadament mitja hora, i en cada sessió l'estudiant presenta les lliçons corresponents a dues àrees.

Treball fi de Màster:

El Treball de Fi de Màster consta de la presentació d'un treball de síntesi de el curs en forma de memòria, els 9 àlbums finals i els materials realitzats.

El Diploma de l'Association Montessori Internationale (AMI) s'atorga un cop complerts els requisits del curs: assistència a les ponències, lliçons teòriques, pràctiques supervisades, observacions, pràctica docent, presentació dels àlbums i materials sol·licitats, i finalment, superació dels exàmens teòrics escrits i pràctics, amb les qualificacions mínimes, dirigits per examinadors externs de AMI. Un cop aconseguits aquests requisits s’haura de presentar el treball fi de màster i si aquest és aprovat satisfactoriament es rebrà el títol oficial de Màster per la Fundació de la universitat.

Les classes s’impartiran eminentment en espanyol però hi haurà traducció professional i simultània al rus i a l’anglès. Hi haurà les adaptacions necessàries a nivell de llengua i cultura i es diposarà dels materials en els tres idiomes en l’ambient preparat per les pràctiques. L’organització es reserva el dret de anular alguna d’aquests tres opcions de llengua si no s’arribés a un mínim d’alumnes.

Els cursos de formació del MIRTC estan oberts a un grup divers d'estudiants amb una àmplia gamma d'antecedents acadèmics i professionals. Aquest curs està especialment dirigit a mestres, pedagogs, psicòlegs i professionals de l'educació que siguin capaços d'aplicar tots els aspectes de l'enfocament Montessori en una aula d'educació primària. La formació està especialment orientada a obtenir el Diploma AMI 6-12.

Requisits d'admissió al curs:

 • Ser major de 18 anys.
 • Coneixements bàsics d'estudi d'un dels principals idiomes del curs (anglès, espanyol o català). Si no és el cas, sol·licitar informació sobre la disponibilitat de serveis d'interpretació en altres idiomes.
 • Un sincer desig de treballar amb nens i l'actitud, maduresa, organització, responsabilitat i formació acadèmica necessàries per seguir el curs de manera òptima.
 • Disposar d'estudis universitaris o superiors.
 • Completar el formulari de sol·licitud d'admissió al curs, signar-lo i enviar-lo al MIRTC amb els documents sol·licitats adjunts.
 • Entrevista personal o virtual.
 • Pagament de la quota d'inscripció.
 • Carta d'admissió.
 • Contracte signat amb el centre de formació.
 • Estar al corrent dels pagaments fraccionats abans d'iniciar el curs.
 • Per poder obtenir el títol de Màster cal disposar d’estudis universitaris.

El curs s'imparteix al Centre Internacional d'Investigació i Formació Montessori-Palau (MIRTC) situat al Col·legi Montessori Palau Girona, que posa a disposició del centre totes les seves instal·lacions i serveis. Totes les classes, demostracions, pràctiques supervisades i altres activitats relacionades amb el curs es duen a terme al centre de formació.

Aules:

Els estudiants disposen d'una aula model Montessori totalment equipada amb mobiliari i materials Montessori per al seu ús exclusiu. L'aula per a les classes teòriques i xerrades està equipada amb càmera, projector i tota la infraestructura necessària per poder treballar amb comoditat i eficiència. Es disposa d'altres espais per als descansos, el treball personal i taquilles per guardar els objectes personals.

Menjador:

A les aules annexes hi ha espais dissenyats per a esmorzars i berenars. El col·legi disposa de la seva pròpia cuina i d'un ampli menjador amb servei de dinar diari.

Altres instal·lacions:

El col·legi disposa de boscos, horts, una granja, un gimnàs i tot tipus d'instal·lacions que poden utilitzar-se per les activitats de formació.

Accessos i estacionament:

Els estudiants disposen d'estacionament subterrani gratuït al recinte del centre. Cada 15 minuts hi ha servei d'autobús públic cap i des del centre de la ciutat de Girona.

Vídeos

Galeria