El curs està dissenyat per a tenir un bon coneixement de la teoria i la pràctica de la proposta Montessori a Primària per tal d’ajudar als nens en el seu propi desenvolupament plenament adaptat a la societat. Tot el disseny de la formació està pensat per aprendre molt sobre totes les àrees del currículum i ser experts en la gran quantitat de materials i activitats dissenyats per ajudar els infants en el seu procés de desenvolupament.

El Curs Fonaments Montessori en Educació Infantil, un requisit previ per a aquells estudiants que no disposen del Diploma AMI en Educació Infantil, és un curs intensiu que facilita coneixements bàsics sobre el currículum Montessori per a nens de 3 a 6 anys d'edat. El curs serveix de base i guarda una estreta relació amb el curs d'Educació Primària.

El curs d'Educació Primària combina intenses classes de teoria, l'exploració activa i demostracions dels materials d'ensenyament, sessions de pràctiques supervisades, observacions i pràctica docent.

El curs AMI de Formació Montessori en Educació Primària (6-12) s'imparteix durant un període de tres estius (2016-2018). A la mitja part, durant els dos cursos escolars, es duen a terme les observacions i la pràctica docent en aules Montessori.

En el primer estiu, durant les quatre primeres setmanes, els estudiants realitzen el curs de Fonaments Montessori, en què s'introdueixen la filosofia i pedagogia Montessori a l'etapa d'educació infantil. El curs de Fonaments ofereix una visió general de totes les àrees del currículum Montessori per a nens de 3 a 6 anys i serveix de base per al treball que es desenvoluparà en el curs d'educació primària. Inclou classes de teoria i pràctica educacional Montessori, així com sessions de pràctiques supervisades amb els materials.

El Curs de Fonaments Montessori en Educació Infantil s'imparteix de forma integrada durant les primeres quatre setmanes del primer estiu, abans de l'inici del curs de formació primària. El propòsit d'aquest curs intensiu és presentar la filosofia i pedagogia Montessori a l'etapa d'educació infantil. El curs de Fonaments ofereix una visió general de la psicologia i el desenvolupament del nen de 3 a 6 anys, així com de totes les àrees del currículum Montessori per a aquesta etapa. Inclou classes de teoria i pràctica educacional Montessori, així com sessions de pràctiques supervisades amb els materials.

Aquest curs és un requisit indispensable per als estudiants que volen fer el curs de formació primària i no disposen del Diploma AMI en Educació Infantil. El curs no és obligatori per als estudiants que ja disposen d'aquest diploma però és aconsellable realitzar-lo, ja que serveix de base i guarda una estreta relació amb el treball que es desenvoluparà durant el curs d'educació primària.

El director de formació és Eduardo Cuevas, un formador AMI d'educació primària amb una àmplia experiència i Director de Formació del Centre de Formació Montessori de la Colúmbia Britànica, Vancouver, Canadà.

Els estudiants assisteixen cada dia a classes teòriques sobre la pedagogia Montessori i realitzen pràctiques amb materials Montessori en una aula especialment preparada i equipada amb tota la infraestructura necessària per a treballar de forma individual i en grup (càmeres, projector i suport per a ordinadors).

L'assistència a aquestes classes de teoria (mínim 90%) és indispensable per poder realitzar els exàmens escrit i oral.

Les pràctiques supervisades es realitzen diàriament al llarg del curs, per tal que els estudiants puguin practicar amb els materials i dur a terme les activitats pertinents. Aquí és on acumulen habilitats i experiència, treballant amb materials Montessori en aules model Montessori. Aquest és el millor moment per explorar i aplicar conceptes apresos durant les demostracions i classes de teoria, i per treballar en estreta col·laboració amb els altres estudiants, sota la supervisió de personal qualificat i certificat per AMI. Els estudiants treballen amb altres estudiants, sovint assumint el paper del nen entre ells, per tal de perfeccionar la seva tècnica i conèixer amb més profunditat els materials. Un membre de l'equip docent certificat per AMI està disponible per aclarir qüestions i oferir suggeriments, de manera que els estudiants puguin treure el màxim profit d'aquesta experiència pràctica.

És indispensable realitzar un mínim d'hores de pràctiques supervisades per poder realitzar els exàmens escrit i oral. L'aula model Montessori on es realitzen aquestes pràctiques supervisades està totalment equipada amb el mobiliari i materials Montessori. Sempre que sigui possible, es recomana realitzar més hores de pràctiques i el centre de formació facilita l'accés a l'aula model durant la setmana a tots aquells estudiants que vulguin dedicar més temps a aquesta activitat.

Calendari:

 AnyDates
2016Del 20 de juny al 15 de juliol (Curs de Fonaments Montessori)
Del 18 de juliol al 12 d'agost
2017Del 26 de juny al 11 agost
2018Del 25 de juny al 10 d'agost (repàs i exàmens del 23 de juliol al 10 d’agost)

Hores:

Hores
Curs Fonaments Montessori150
Classes teòriques i pràctiques supervisades540
Observacions210
Pràctica docent120
Repàs i exàmens60

Horari:

Dilluns a divendres, 8.30-17.15h

Directora de Formació i principal formadora: Kay M. Baker

Formador del Curs de Fonaments Montessori: Maria Roth

Altres formadors: Gabriela López

Formadors cursant el Programa de Formació de Formadors AMI: Daniel Cañigueral, Eduard Vilanova

Personal administratiu: Laura Pérez, Marta Salvatella, Dani Cañigueral

Directores Executives: Montse Julià, Ana Julià

Els estudiants que emprenen l'enriquidora experiència de convertir-se en Guies Montessori han de ser adults summament motivats, disposats a aprendre ia ajudar els nens en el desenvolupament del seu ple potencial humà, a mesura que passen de la infància a la maduresa i s'adapten plenament a el seu entorn global.

El Guia Montessori d'Educació Primària ha de conèixer amb profunditat el currículum d'educació primària i estar totalment familiaritzat amb els seus materials i les activitats pertinents per als nens de 6 a 12 anys. En aquesta edat, el nen té una gana insaciable per aprendre i ofereix infinites oportunitats per al desenvolupament del seu propi coneixement. Per tant, el curs està dissenyat perquè els estudiants ampliïn els seus coneixements personals en totes les disciplines de la ciència i el saber, els quals els permeten convertir-se en extraordinaris narradors de contes i interlocutors de la imaginació, amb les habilitats necessàries per poder oferir al nen les claus per explorar l'univers completament.

Al llarg del curs, els estudiants assisteixen a classes teòriques i demostracions de materials, participen en debats i seminaris de lectura. Prenen notes i apunts constantment, bé sobre el contingut impartit a les classes, les tècniques per realitzar presentacions, o sobre qualsevol altra informació relacionada amb els materials. La revisió, matisació i finalització d'aquests apunts serveixen de base per als àlbums dels estudiants, que es converteixen en manuals d'ensenyament per les seves futures pràctiques en autèntiques aules Montessori. Els estudiants també documenten les seves pràctiques supervisades i les observacions que realitzen en aules Montessori. Tot aquest treball implica molta dedicació i un gran compromís per part de l'estudiant per arribar a ser un Guia Montessori competent en una aula Montessori d'Educació Primària. El volum de la informació que rep l'estudiant i del treball que ha de realitzar és de tal envergadura que cal assignar tasques setmanals. L'equip docent revisa i avalua les tasques, i ofereix suggeriments i assistència per ajudar els estudiants a estar al dia i mantenir un bon nivell al llarg de tot el curs.

Els àlbums són manuals didàctics i esdevenen un recurs extraordinari per a la pràctica diària a l'aula. En el Curs de Formació AMI en Educació Primària, els estudiants creen un àlbum per a cada àrea: Geografia, Biologia, Història, Llenguatge, Matemàtiques, Geometria, Música i Art.

Els àlbums són guies detallades, concretes, personals i completes que reflecteixen el registre personal de l'estudiant del seu treball de curs. Descriuen les activitats a l'aula d'educació primària i expliquen com presentar-les als nens. Les anotacions i apunts que es prenen durant les classes teòriques i les demostracions de material serveixen de base per a aquests àlbums.

Els estudiants reben instruccions, guions i material didàctic preliminar per a cada un dels àlbums que han de preparar. Aquest material descriu la base de la teoria Montessori a cada àrea, la seva organització i la seva relació amb el desenvolupament de l'infant, i ajuda als estudiants a prendre les notes i apunts pertinents i a produir àlbums originals i àmpliament il·lustrats. Les anotacions i apunts, així com els treballs de preparació del contingut dels àlbums, són revisats i avaluats al llarg del curs per part de l'equip docent, que ofereix suggeriments, estratègies i assistència per ajudar els estudiants a crear àlbums complets i al seu vegada concisos.

Els àlbums han d'estar finalitzats i es lliuren a l'equip docent (després de la seva revisió final) abans de l'examen oral, que és quan es presenten davant del tribunal d'examinadors.

L'aula està totalment equipada i disposa de càmera, projector i tota la tecnologia necessària per facilitar la presa d'anotacions durant les classes teòriques i presentacions, així com de la infraestructura necessària perquè els estudiants puguin utilitzar portàtils i aparells electrònics.

Disposar del material adequat i d'un ambient preparat és fonamental en la pràctica Montessori. Per tant, els formadors dediquen molt de temps a descriure detingudament les característiques peculiars del material Montessori i faciliten l'accés a tot allò que necessitin els estudiants per preparar els materials que utilitzaran en la seva pròpia aula. Aquests materials inclouen il·lustracions gràfiques, línies del temps i altres materials pertinents que es fan servir habitualment a les aules Montessori d'educació primària. A través de la creació d'aquests materials, els estudiants són capaços d'aplicar els principis Montessori als materials que utilitzaran en la seva pràctica diària a l'aula.

El programa és multilingüe, el que permet lliurar els àlbums i materials en diferents idiomes (amb l'aprovació prèvia de la directora de Formació i segons la disponibilitat de traductors). No obstant això, els àlbums i materials han de tenir els guions i les taules de contingut en anglès o espanyol.

Els estudiants han de llegir diverses publicacions basades en els treballs de la Dra. Montessori i utilitzar-les per els seus treballs, els seminaris de lectura i debats, les pràctiques amb els materials, la pràctica docent i els exàmens. El llistat de publicacions per al curs inclou lectures obligatòries i lectures recomanades.

Durant el curs escolar 2017-2018, després del segon estiu del curs, els estudiants completen quatre setmanes (120 hores) de pràctica docent en una escola Montessori d'Educació Primària, sota la supervisió d'un Guia Montessori certificat per AMI.

La pràctica docent permet als estudiants aplicar els seus coneixements sobre el desenvolupament del nen i els materials, i treballar directament amb els nens en autèntiques aules Montessori. Aquest és el moment de posar a la pràctica i perfeccionar les seves habilitats per fer presentacions sobre les diferents àrees del currículum, així com per millorar l'aprenentatge sobre la gestió d'una aula Montessori d'educació primària.

Els estudiants trien on realitzar la seva pràctica docent, però s'han de dur a terme en un col·legi d'educació primària on hi hagi un Guia certificat per AMI que apliqui l'enfocament Montessori en una aula d'educació primària amb l'ambient preparat Montessori. Cal comptar amb l'aprovació prèvia de la directora del Centre de Formació. El MIRTC es troba al Col·legi CCE Montessori-Palau de Girona, que compta amb 16 aules amb mestres de primària certificats per AMI disponibles per acollir estudiants que han de realitzar la pràctica docent.

Durant el curs escolar 2016-2017, després del primer estiu del curs, els estudiants completen tres setmanes (90 hores) d'observacions en un col·legi Montessori d'Educació Primària, sota la supervisió d'un Guia Montessori certificat per AMI.

Les observacions permeten als estudiants seguir amb els seus estudis en una aula Montessori, ajuden a descobrir la realitat dels nens i garanteixen el desenvolupament de moviments habituals, precisos i dinàmics a l'aula Montessori que els estudiants poden aplicar en la seva futura pràctica diària.

Cada dia d'observació, els estudiants observen l'aula mitjançant l'aplicació d'unes Pautes d'Observació. Aquestes pautes, o consells, estan dissenyades per a centrar l'atenció de l'estudiant en un aspecte particular del desenvolupament del nen o de la teoria Montessori. Ofereixen una descripció detallada de les tasques que l'estudiant emprendrà durant cada dia d'observació. Els estudiants registren les seves respostes a aquestes tasques diàries, que serveixen de base per a l'elaboració del seu informe d'observació.

Els estudiants trien on realitzar les seves observacions, però s'han de dur a terme en un col·legi d'educació primària on hi hagi un Guia certificat per AMI que apliqui l'enfocament Montessori en una aula d'educació primària amb l'ambient preparat Montessori. Cal comptar amb l'aprovació prèvia de la directora del Centre de Formació. El MIRTC es troba al Col·legi CCE Montessori-Palau de Girona, que compta amb 16 aules amb mestres de primària certificats per AMI disponibles per acollir estudiants que han de realitzar observacions.

Avaluació contínua:

El treball dels estudiants s'avalua constantment al llarg de tot el curs. Els estudiants reben consells i ajuda contínua, a través del contacte personal amb el docent i mitjançant comunicacions per escrit. Durant la pràctica supervisada, el docent observa com l'estudiant practica amb els materials i li presta ajuda addicional si ho necessita. Els formadors ofereixen opinions útils i constructives per tal que els estudiants puguin millorar el seu rendiment, complir amb els objectius d'aprenentatge i mantenir un bon nivell al llarg de tot el curs.

Exàmens:

El tercer estiu, els estudiants que desitgen obtenir el Diploma AMI fan els exàmens escrit i oral. Durant tot el curs, els estudiants realitzen activitats i exercicis escrits que serveixen d'orientació per a l'examen escrit i els formadors ofereixen consells per enfocar els seus esforços d'estudi. L'examen escrit consta de dues parts i es porta a terme en dos dies diferents, en dues sessions de tres hores. Els estudiants trien quatre de les set preguntes que es proposen. El primer dia, les preguntes són sobre teoria Montessori, mentre que el segon dia són sobre aspectes pràctics de les àrees del currículum. Els exàmens orals es duen a terme al final del curs davant d'un tribunal d'examinadors presidit per un examinador extern designat per AMI. Els exàmens orals es fan a nivell individual i l'estudiant presenta una lliçó per a cada àrea de l'aula d'educació primària. Les lliçons a presentar es trien per sorteig i els estudiants tenen uns minuts per preparar les seves lliçons abans de començar l'examen. En acabar la presentació, l'examinador i l'estudiant mantenen una conversa sobre la lliçó, els materials utilitzats i la relació amb el desenvolupament del nen i amb els principis fonamentals de la teoria Montessori. L'examen oral consta de tres sessions d'aproximadament mitja hora, i en cada sessió l'estudiant presenta les lliçons corresponents a dues àrees.

El Diploma de l'Association Montessori Internationale (AMI) s'atorga un cop complerts els requisits del curs: assistència a les ponències, lliçons teòriques, pràctiques supervisades, observacions i pràctica docent; presentació dels àlbums i materials sol·licitats; obtenció de les qualificacions mínimes en els exàmens teòrics escrits i en els exàmens pràctics, àlbums i materials, pràctica docent, així com en els exàmens escrit i oral dirigits per examinadors externs de AMI.

El programa és multilingüe, el que permet lliurar els àlbums i materials en diferents idiomes (amb l'aprovació prèvia de la directora de Formació i segons la disponibilitat de traductors). No obstant això, els àlbums i materials han de tenir els guions i les taules de contingut en anglès o espanyol. Les classes s'imparteixen en anglès i espanyol. Els materials estan en anglès, espanyol i també en català.

Es disposa de serveis d'interpretació simultània de l'anglès a l'espanyol i de l'espanyol a l'anglès. Moltes lliçons s'imparteixen en anglès amb interpretació simultània a l'espanyol. Per a altres idiomes, el servei d'interpretació és a càrrec de l'estudiant.

Poseu-vos en contacte amb el MIRTC si necessita d'altres serveis de traducció o interpretació.

Els cursos de formació del MIRC estan oberts a un grup divers d'estudiants amb una àmplia gamma d'antecedents acadèmics i professionals. Aquest curs està especialment dirigit a mestres, pedagogs, psicòlegs i professionals de l'educació que siguin capaços d'aplicar tots els aspectes de l'enfocament Montessori en una aula d'educació primària. La formació està especialment orientada a obtenir el Diploma AMI 6-12.

Requisits d'admissió al curs:

  • Ser major de 18 anys.
  • Coneixements bàsics d'estudi d'un dels principals idiomes del curs (anglès, espanyol o català). Si no és el cas, sol·licitar informació sobre la disponibilitat de serveis d'interpretació en altres idiomes.
  • Un sincer desig de treballar amb nens i l'actitud, maduresa, organització, responsabilitat i formació acadèmica necessàries per seguir el curs de manera òptima.
  • Disposar de títols universitaris o superiors.
  • Completar el formulari de sol·licitud d'admissió al curs, signar-lo i enviar-lo al MIRTC amb els documents sol·licitats adjunts.
  • Entrevista personal o virtual.
  • Pagament de la quota d'inscripció.
  • Carta d'admissió.
  • Contracte signat amb el centre de formació.
  • Estar al corrent dels pagaments fraccionats abans d'iniciar el curs.

El curs s'imparteix al Centre Internacional d'Investigació i Formació Montessori-Palau (MIRTC) situat al Col·legi CCE Montessori-Palau, que posa a disposició del centre totes les seves instal·lacions i serveis. Totes les classes, demostracions, pràctiques supervisades i altres activitats relacionades amb el curs es duen a terme al centre de formació.

Aules:

Els estudiants disposen d'una aula model Montessori totalment equipada amb mobiliari i materials Montessori per al seu ús exclusiu. L'aula per a les classes teòriques i xerrades està equipada amb càmera, projector i tota la infraestructura necessària per poder treballar amb comoditat i eficiència. Es disposa d'altres espais per als descansos, el treball personal i taquilles per guardar els objectes personals.

Impressora:

El MIRTC posa a la disposició dels estudiants una impressora i escàner professional per al seu treball personal.

Menjador:

A les aules annexes hi ha espais dissenyats per a esmorzars i berenars. El col·legi disposa de la seva pròpia cuina i d'un ampli menjador amb servei de dinar diari. Els preus són 4,75€ per dia si els estudiants dinen cada dia a l'escola i 6€ si només dinen al col·legi esporàdicament.

Altres instal·lacions:

El col·legi disposa de boscos, horts, una granja, un gimnàs i tot tipus d'instal·lacions que poden utilitzar-se per les activitats de formació.

Accessos i estacionament:

Els estudiants disposen d'estacionament subterrani gratuït al recinte del centre. Cada 15 minuts hi ha servei d'autobús públic cap i des del centre de la ciutat de Girona.

Nova edició del Curs Internacional AMI Diploma Primària 6-12 (2019-2021).

Informació i preinscripcions a partir del juny del 2018.

Galeria